Załóż lokatę

W jaki sposób założyć lokatę

Bezpieczeństwo kredytobiorcy czy bezpieczeństwo banku?

19 styczeń, 2017 | Nieskategoryzowane

undefined

Obowiązujący stan prawny ma na celu zarówno ochronę konsumenta korzystającego z usług bankowych, zwłaszcza z działalności kredytowej. Z drugiej strony banki również wypracowują mechanizmy, które mają im zapewnić zysk i zmniejszenie ryzyko strat w przypadku, gdy klient okaże się niewypłacalny.

Analiza stanu poziomu bezpieczeństwa i stabilności sektora bankowego wskazuje, że niezwykle istotnym problemem jest wypracowanie i utrzymanie odpowiedniej relacji między poziomem rozwoju rynku finansowego a poziomem regulacji odnoszących się bezpośrednio i pośrednio do funkcjonowania podmiotów systemu bankowego. Ostatni kryzys finansowy udowodnił, że brak adekwatnych rozwiązań instytucjonalno -prawno-organizacyjnych przyczynił się do pojawienia się na rynku usług finansowych baniek spekulacyjnych, które stały się źródłem poważnego kryzysu gospodarczego finansowego. Zaburzenia harmonijnego funkcjonowania gospodarki są nieuniknione, a sektor finansowy z racji swojej specyfiki jest na nie szczególnie narażony. Dlatego ważnym jest wskazanie odpowiednich rozwiązań, które pozwolą na prowadzenie stabilnej polityki, umożliwiającej bezpieczeństwo działania instytucji bankowych. Do decydentów należy wybór takich instrumentów, które będą efektywne w danej sytuacji.

Bezpieczny kredyt to taki, w którego spłacie mogą występować zachwiania równowagi ale posiada efektywne instrumenty pozwalające przeciwdziałać i niwelować zagrożenia. Otwarta gospodarka światowa jest narażona na zaburzenia równowagi i stabilności finansowej. O bezpieczeństwo systemu bankowego mówi się również w kontekście czynników, które związane są kondycją gospodarki, polityką budżetową i monetarną. Istotnym jest również to, że działalność sektora bankowego wzmacnia obecność różnych instytucji, wśród których należy wymienić: nadzór akcjonariuszy i audytorów zewnętrznych oraz organizacje zrzeszające banki.

Tworzenie sieci bezpieczeństwa kredytowego, zwłaszcza w przypadku kredytów gotówkowych wynika z wielu przyczyn. Do najważniejszych należy zaliczyć niedostateczną stabilność finansową zapewnianą przez mechanizmy bankowe, brak eliminacji kryzysów finansowych i ryzyka bankowego przez stosowane instrumenty zaradcze; dotychczasowe doświadczenia wynikające z globalnego kryzysu finansowego wskazują,

że system kredytowy, potrzebuje dodatkowych mechanizmów, które służą utrzymaniu jego stabilność. Niedoskonałość rynku kredytowego wynika m. in. z pokusy nadużycia, asymetrii informacji, negatywnej selekcja klientów. Zabezpieczenie finansowe ma na celu tworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania systemu kredytowego banku i realizowania jego funkcji. Do tych najważniejszych zaliczyć należy funkcje: płatniczą, płynności, sprawnej alokacji kapitału, transformacji oszczędności w inwestycje, kredytową, akumulacji bogactwa, minimalizacji ryzyka, polityki gospodarczej. Sieć bezpieczeństwa finansowego to także zespół rozwiązań instytucjonalnych i regulacji, mających na celu ochronę systemu finansowego przed destabilizacją (tworzenie warunków dla stabilności finansowej). W przypadku kredytów bezpieczeństwo konsumentów w dużej mierze jest zależne od bezpieczeństwa finansowego banków. Jeśli banki mają dobre warunki funkcjonowania i nie ma zagrożenia ekonomicznego, wówczas konsument korzystający z ich działalności również jest bezpieczny. Natomiast jeśli bank znajdzie się tarapatach finansowych wówczas tracą na tym także jego klienci. Zwłaszcza sfera kosztów kredytów jest bardzo czuła na wszelkie wahania rynkowe.